เตรียมเพิ่มเยียวยาต่อ หลังต่อพรก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน

~

หลังจากที่ครม.เห็นชอบต่ออายุ พรก.ฉุ กเฉิ น 1 เดือน ขยายออกไปอีก ถึงวันที่ 31 ส.ค.63 โดยนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษ กประจำสำนักนายกรั ฐมนต รี แถลงผลการประชุมคณะรั ฐมนต รี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอขยาย พรก.ฉุ กเฉิ นออกไปอีก 1 เดือนถึงวันที่ 31 ส.ค.

~

~

โดย พรก.ฉุ กเฉิ น 1 เดือน ถึงวันที่ 31 ส.ค.63 ก็จะไม่เหมือนข้อกำหนดเมื่อครั้งที่มีการประก าศ พรก.ฉุ กเฉิ นออกมาครั้งแรก เพราะข้อกำหนดทั้งหลายต้องสอดคล้ องกับม าตรการผ่อนปรน ซึ่งจะทำให้สามารถทำกิจกร รมต่างๆได้ใกล้เคียงปกติมากขึ้น

~

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆ ษ ก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพ ร่ระบ าดของโร คติ ดเ ชื้ อไ วรั สโ ค โ ร น า เปิ ดเผยว่า ขณะนี้ มีความคิดเห็น ของประชาช น ออกมาเป็น 2 กลุ่ม คือ

~


ให้เปิ ดประเทศและให้มีการค้ าขาย เพื่อขับเคลื่ อน เศร ษ ฐกิจ ซึ่งก็มีคำถามว่า ทางเปิ ด ศบค. จะรับมื ได้อีกหรือไม่ และ มีอีกกกลุ่ม ที่ต้องการ ให้ยังมีการปิ ดประเทศต่อ นพ.ทวีศิลป์ ได้กล่าวตอบมาว่า ในคำถามที่ว่า ปิดประเทศเป็นไปไม่ได้โลกของเรา

~

ต้องทำการค้าซึ่งกันและกัน ประเทศก็เหมือนบ้ านซึ่งจะไม่ไปมาหาสู่กันเลยไม่มีทาง เราไม่สามารถที่จะปิ ดได้แต่ก็จะปิ ดเฉพาะพื้นที่ที่สำคัญเท่านั้นและเราก็ต้องรู้ให้เร็วว่า ก่อนจะมีการแพร่ออกไปหากเรา

~

~

รู้เร็วจะจำกัดขอบเขตใว้ได้เพื่อที่จะเข้าไปจัดการแต่หากมีการระ บ าดขึ้นมา เรากำลังมีการพิจารณาว่าหากปล่อยให้มีการติ ดเชื้ อได้วันละเท่าไหร่จึงจะรับมือได้

~

อย่ างไรก็ตามในการที่จะมีการเยียวย าออกไปอีก 1 เดือนนั้น ทางคลังได้นำเข้าที่ประชุม เพื่อพิจารณาอาจจะมีการเพิ่มเงิ นเยียวย า อีก 1 เดือน อย่ างไรก็ตามคงต้องรอทางคลังออกมาชี้แจ้งเงื่ อนไขดังกล่าวอีกครั้งนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *